افزایش وزن جوجه های گوشتی ,گالیپرو ,پروتئین جیره ,,,

افزایش وزن جوجه­ های گوشتی با استفاده از گالیپرو

 

افزایش وزن جوجه­ های گوشتی با وجود کاهش در میزان پروتئین جیره در زمان استفاده از گالیپرو


 

مقدمه

گالیپرو به عنوان افزودنی خوراک جوجه­ های گوشتی در اتحادیه اروپا به ثبت رسیده و حاوی سویه ­های پروبیوتیکی باسیلوس سوبتیلیس (DSM 17299) می­باشد.

گالیپرو تنوع و پیچیدگی میکروفلورها، رشد و کلونیزه شدن باکتری­های لاکتیک اسید را در دستگاه گوارش افزایش داده و سبب می­شود میکروارگانیسم ­های بیماری­زا سرکوب شده و از سوی دیگر در نتیجه تولید مقادیر بالای آنزیم در روده، گالیپرو هضم مواد مغذی و به ویژه پروتئین را بهبود می­بخشد.

اما میکروارگانیسم­ های تولید کننده آنزیم می­توانند عملکرد پرنده را به دنبال کاهش مقادیر مواد مغذی در خوراک بهبود بخشند؟ هدف از این مطالعه استفاده از گالیپرو در جیره ­های با مقادیر متفاوت پروتئین و تاثیر آن بر عملکرد رشد جوجه ­های گوشتی بود.


مواد و روش­ها

 این بررسی در مرکز تحقیقاتی ADAS Drayton در انگلستان انجام گرفته است. در این پژوهش تعداد ۵۵۲ جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸، در ۶ گروه آزمایشی و ۱۰ تکرار؛ طول دوره آزمایش: ۴۲ روز؛ جیره­ های بر پایه ذرت-سویا با مقادیر متفاوت پروتئین (جدول ۳)؛ برنامه غذایی ۳ مرحله ­ای: آغازین (۹-۱ روزگی)، دوره رشد (۲۸-۹ روزگی)، دوره پایانی (۴۲-۲۸ روزگی). پرندگان گروه ۲ جیره مشابه گروه کنترل ۱ دریافت کردند (خوراک استاندارد) اما علاوه بر آن طبق توصیه شرکت سازنده، گالیپرو نیز دریافت نمودند.

همان­طور که در جدول ۱ و ۳ نشان داده شده، گروه­ های ۶-۳ جیره­ هایی با مقادیر کمتر پروتئین و اسیدآمینه دریافت کردند. علاوه بر گروه ۲، جیره ­های گروه ­های ۳، ۴ و ۶ هم حاوی پروبیوتیک گالیپرو بودند.


نتایج

استفاده از گالیپرو به روش (on top) در جیره استاندارد منجر به افزایش معنادار وزن (%۵/۶+) و بهبود ضریب تبدیل غذایی (%۴-) شد.

با وجود کاهش پروتئین تا %۵ در گروه­ ۳، هیچ گونه کاهشی در عملکرد جوجه ­ها دیده نشد. به نظر می­رسد که این تاثیر به دلیل افزودن میکروارگانیسم­ های تولید کننده آنزیم موجود در گالیپرو حاصل شده است. کاهش پروتئین تا %۱۵ بدون استفاده از پروبیوتیک منجر به کاهش شدید در عملکرد جوجه­ ها شد.

پرندگان گروه ۵ به طور متوسط وزن نهایی پایین­تر (%۱۶-) و ضریب تبدیل به طور معنادار ضعیف­تری (%۱۰+)  نسبت به گروه ۶ داشتند.

افزودن گالیپرو توانست این کاهش در عملکرد را به طور معناداری بهبود بخشد. گروه ۶ در مقایسه با گروه ۵ میزان وزن­گیری بیشتر (% ۵/۲+) و ضریب تبدیل بهتری (%۴-) داشتند.

جدول ۱: گروه­های مورد آزمایش

گروهجیرهگالیپروکاهش در پروتئین قابل هضمکاهش در پروتئین خام/آمینواسیدها
۱استاندارد
۲استاندارد+
۳کاهش پروتئین+%۱-%۵-
۴کاهش پروتئین+%۲-%۱۰-
۵کاهش پروتئین_%۳-%۱۵-
۶کاهش پروتئین+%۳-%۱۵-

 

جدول ۲: عملکرد نهایی

گروهجیرهگالیپرووزن ­زنده در ۴۲ روزگی(Kg)ضریب تبدیل غذایی
۱استانداردc ۸۲/۲a ۶۶/۱
۲استاندارد+d ۳a ۵۹/۱
۳کاهش پروتئین %۱-+c ۸۳/۲a ۶۴/۱
۴کاهش پروتئین %۲-+b ۶۵/۲b ۷۴/۱
۵کاهش پروتئین%۳-_a ۳۶/۲c ۸۲/۱
۶کاهش پروتئین %۳-+a ۴۲/۲bc ۷۵/۱

 

جدول۳: میزان مواد مغذی

 فاز۱ (۹-۱ روزگیفاز۱ (۹-۱ روزگیفاز۱ (۹-۱ روزگی
 استاندارد

گروه ۲+۱

(۱-%)

گروه ۳

(۲-%) گروه ۴(۳-%)

 گروه ۶+۵

استاندارد

گروه ۲+۱

(۱-%)

گروه ۳

(۲-%) گروه ۴(۳-%)

گروه ۶+۵

استاندارد

گروه ۲+۱

(۱-%)

گروه ۳

(۲-%) گروه ۴(۳-%)

گروه ۶+۵

انرژی متابولیسمی (MJ/kg)۸/۱۲۸/۱۲۸/۱۲۸/۱۲۲/۱۳۲/۱۳۲/۱۳۲/۱۳۲/۱۳۲/۱۳۲/۱۳۲/۱۳
پروتئین (%)۹/۲۱۷/۲۰۶/۱۹۵/۱۸۶/۲۰۵/۱۹۴/۱۸۳/۱۷۱/۱۹۰/۱۸۹/۱۶۸/۱۵
لایزین (%)۴۵/۱۳۷/۱۲۹/۱۲۱/۱۲۹/۱۲۱/۱۱۳/۱۰۴/۱۱۸/۱۱۰/۱۰۱/۱۹۳/۰
متیونین (%)۶۹/۰۶۸/۰۶۶/۰۶۵/۰۶۳/۰۶۱/۰۶۰/۰۵۸/۰۵۶/۰۵۴/۰۵۳/۰۵۱/۰
متیونین+سیستین (%)۰۳/۱۰۰/۱۹۷/۰۹۴/۰۹۵/۰۹۲/۰۸۹/۰۸۶/۰۸۶/۰۸۳/۰۸۰/۰۷۷/۰
ترئونین (%)۹۱/۰۸۶/۰۸۲/۰۷۷/۰۸۶/۰۸۱/۰۷۷/۰۷۲/۰۷۹/۰۷۵/۰۷۰/۰۶۵/۰
تریپتوفان (%)۲۵/۰۲۴/۰۲۳/۰۲۱/۰۲۳/۰۲۲/۰۲۱/۰۲۰/۰۲۲/۰۲۰/۰۱۹/۰۱۸/۰

 

 

 


نتیجه­ گیری

 استفاده از گالیپرو به صورت on top به طور معناداری منجر به افزایش عملکرد شد. میانگین وزن نهایی گروه ۲ به طور قابل توجه ی بالاتر از گروه کنترل۱ بود و بازده خوراک بهبود یافت.

این مطالعه نشان داد که کاهش شدید در میزان پروتئین تا ۱۵% منجر به خسارات عمده­ ای در عملکرد جوجه ­ها در دوره پایانی شد. هرچند، این خسارات به طور مشخصی با استفاده از گالیپرو کاهش یافت. علاوه بر این، مشخص شد که افزودن گالیپرو به جیره، کاهش پروتئین جیره را تا ۵% امکان­پذیر می­سازد.

با وجود این­که گروه ۳ جیره­ای با مقادیر مواد مغذی کمتر در کل دوره دریافت کردند، عملکرد جوجه­ ها در سطحی مشابه گروه کنترل ۱ باقی ماند. همچنین، به دنبال کاهش پروتئین جیره، دفع ازت کاهش و ضریب تبدیل هم بهبود یافت. مطالعات پیشین نشان دادند که استفاده از گالیپرو، کاهش پروتئین جیره را بین % ۴-۲ امکان­پذیر می­سازد.

در عین حال این مطالعه تایید می­کند که میکروارگانیسم ­های تولید کننده آنزیم موجود در گالیپرو، سلامت روده ­ای و قابلیت هضم مواد مغذی را در جوجه ­های گوشتی بهبود می­بخشد و منجر به صرفه­جویی در هزینه خوراک می­گردد.

نمونه محاسبات مربوط به میزان دفع ازت (N)

خوراک استاندارد فاقد گالیپرو:

%۱/۱۹ پروتئین خام (پایانی) ← Kg N/t 56/30 = 52/6 : Kg/t 191

متوسط مصرف خوراک روزانه به ازای هر جوجه در گروه ۱ : g 93/106

مصرف خوراک به ازای هر جوجه:       Kg 5/4 = 42 روز × g 93/106

 خوراک تیمار آزمایشی  ۴۵= ۱۰۰۰۰ جوجه × Kg 5/4

Kg N 1375=Kg N  ۵۶/۳۰ × ۴۵

میانگین مصرف خوراک روزانه به ازای هر حیوان درگروه ۳= g 71/104

مصرف خوراک به ازای هر حیوان    Kg 4/4 = 42 روز × g 71/104

خوراک تیمار آزمایشی  ۴۴= ۱۰۰۰۰ جوجه × Kg 4/4

Kg N 1267 = Kg N  ۸/۲۸ × ۴۴

/۱۲۷۶- ۱۳۷۵) ۱۳۷۵) ۱۰۰×= ۸۵/۷

با استفاده از گالیپرو دفع ازت (N) می­تواند تا حدود  %۸ کاهش یابد.


گروه علمی تحقیقی شرکت رادین فیدار فردا


مشاهده ویدئوی آموزشی (مزایای مصرف پروبیوتیک گالیپرو)از سایت آپارات
 
نظری نیست

دیدگاه تان را بنویسید.

English
X