افزودنی بیوسل

 


بیوسل  پروبیوتیک محلول در آب حاوی بتائین طبیعی است که به منظور حفاظت از جوجه های گوشتی

و با تمرکز بر روی اولین و حساس ترین مرحله پرورش به کار می رود.

روزهای ابتدایی پرورش جوجه های گوشتی،

زمانی است که فلور میکروبی مجرای گوارشی در حال شکل گیری می باشد.

بنابراین با استفاده از بیوسل که حاوی مواد با منشا طبیعی است می توان به توسعه سریع فلور میکروبی روده دست یافت.

کاربرد:

– طی سه روز اول دوره پرورش جوجه ها – به صورت دوره ای در طیور گوشتی، تخمگذار و مادر

جهت بازسازی سریع فلور روده در مواقع ضروری (پس از آنتی بیوتیک درمانی و…)


افزودنی بیوسل , فلور میکروبی روده 

نمایش یک نتیجه