مزایای خرید گالیپرو (پروبیوتیک تولید کننده آنزیم و محرک رشد)

تثبیت فلور میکروبی روده

افزایش قابلیت هضم مواد خوراکی و محرک رشد

حاوی اسپور مقاوم به حرارت پلت

سازگار با داروهای ضد کوکسیدیوز و سایر آنتی بیوتیک­ ها

با توجه به مطالب ذکر شده به شرح مختصری از تحقیقاتی که طی سال­های 2003 تا 2005 در (انگلستان، اسپانیا، جمهوری چک و مجارستان) در ارتباط با بررسی اثرات افزدون پروبیوتیک سویه باسیلوس سوبتلیس بر عملکرد طیور انجام شده، می­پردازیم:

بازدهی گالیپرو  (لاند و همکاران 2005)

در مجموع در این تحقیقات از 7000 جوجه گوشتی نر سویه راس استفاده شد و مشخص شد

که بااستفاده از گالیپرو، وزن بدن 1 تا 7 درصد افزایش یافت.

مواد و روش در هر 4 آزمایش:جوجه گوشتی سویه راس/ جیره ها بر پایه ذرت یا گندم/ سویا در حدود 36-32 کیلوگرم/ دوره آزمایشات 42 تا 35 روز

نتایج و بحث: اثرات مفید گالیپرو بر پارامترهای رشد در هر 4 آزمایش در جدول 1 مشهود است.

  • افزودن باسیلوس سوبتلیس سبب افزایش وزن نهایی بدن به میزان 1 تا 7 درصد شده است.
  • در آزمایش چهارم علاوه بر بهبود 5 درصدی افزایش وزن، بهبود 1 درصدی ضریب تبدیل غذایی نیز شده است.
  • درصد تلفات در هر 4 آزمایش کاهش یافته است.

بر اساس نتایج عملکرد و مجموع اثرات مفید اقتصادی این تحقیقات، افزودنگالیپرو باسیلوس سوبتلیس (17299DSM)می­تواند در تولید صنعتی طیور به عنوان افزودنی موثر اقتصادی مصرف شود.


خرید گالیپرو ,خواص گالیپرو ,پروبیوتیک محرک رشد , اسپور مقاوم به حرارت ,تولید کننده آنزیم

نمایش یک نتیجه