قیمت خرید انواع کنسانتره مرغ گوشتی ، تخمگذار و بوقلمون

خرید کنسانترها ، آنزیم فیتاز و اسید های آمینه متیونین و لیزین مزایای آنزیم فیتاز کنسانتره های طیور اسیدهای آمینه...

خرید انواع کنسانتره مرغ گوشتی ، مرغ تخمگذار و بوقلمون

کاهش هزینه تولید در مرغ تخمگذار و گوشتی

مزایای آنزیم فیتاز

English