آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

بیوزینک در گله های گوشتی قبل و بعد از واکسیناسیون

بیوزینک در گله های گوشتی قبل و بعد از واکسیناسیون

بیوزینک در گله های گوشتی قبل و بعد از واکسیناسیون

بیوزینک در گله های گوشتی قبل و بعد از واکسیناسیون

بیوزینک در گله های گوشتی قبل و بعد از واکسیناسیون

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

داروی بیوزینک,کنترل استرس ,گله گوشتی,مرغ مادر,خوراک دام و طیور,بتائین , داروی ضد استرس طیور
۰Shares
۴.۷/۵ - (۷ امتیاز)

دسترسی سریع مطالب

ارزیابی مصرف داروی بیوزینک در گله های گوشتی قبل و بعد از واکسیناسیون و بررسی تاثیر آن در کنترل استرس و بهبود عملکرد گله


گله های مرغ گوشتی بطور دائم در معرض استرسهای گوناگون از جمله استرس واکسیناسیون هستند .برای کنترل و کاهش استرس در گله ها ضمن رعایت نکات مدیریتی و قوانین امنیت زیستی ،استفاده از  داروهای ضد استرس طیور ( داروی بیوزینک ) توصیه می شود .

داروی ضد استرس طیور  بیوزینک با دارا بودن روی کلاته ،بتائین و ویتامین های ب کمپلکس می تواند نقش کنترلی در استرسهای مختلف دوران پرورش ایفا نماید.

برای ارزیابی تاثیر مصرف  بیو زینک در بهبود عملکرد گله و همینطور بررسی تاثیر این داروی ضد استرس طیور بر روی واکسیناسیون و نتایج سرمی آن ،

در دو سالن از هفت سالن یک گله گوشتی ۱۴۲۰۰۰ قطعه ای ،

این دارو  در دو مقطع سنی ۸ روزگی که واکسن IB88 را دریافت میکنند(روز ها ۶ ،۷ ،۹ و ۱۰ )

و ۱۹ روزگی که واکسن Avinew به گله تجویز می شود (روزهای ۱۷ ، ۱۸، ۲۰ و ۲۱ )

به مدت ۲ روز قبل و دو روز بعد از واکسیناسیون مصرف و با سایر سالنها که این دارو را دریافت نکرده بودند مقایسه انجام شد.

برای ارزیابی سرمی گله در روزهای ۱۰ ، ۲۵ ، ۳۵ و ۵۲ (پای کشتار) از دو سالنی که دارو مصرف کرده بودند(سالنهای ۴ و۶)

و همینطور دو سالن هم پارتی (سالنهای ۵ و ۷) خونگیری و آزمایشات  AIHI , NDHIوIB ,IBD ,ND ELISA انجام گردید.

پس از پایان دوره نتایج عملکرد این دو سالن که دارو دریافت کرده و ۵ سالن باقی که دارو دریافت نکرده بودند مورد مقایسه قرار گرفت.
 

گزارش تحقیقاتی(۱)                                                                       

 

عنوان آزمایش: ارزیابی تاثیر مصرف بایوزینک در کنترل و کاهش استرس واکسیناسیون تزریقی در گله مرغ مادر در حال تولید

زمان انجام آزمایش: ۹۵/۰۵/۲۷ تا ۹۵/۰۶/۳۰

مکان انجام آزمایش: ارومیه

نوع، سن و تعداد: مرغ مادر گوشتی/ شروع ۴۴ هفته، پایان ۴۸ هفته/

تعداد گروههای آزمایشی: ۸ سالن (مصرف بیوزینک در سالن های  ۵ ، ۶، ۷)

صفات اندازه گیری شده: درصد تولید

نوع و دز ماده مصرفی: بیوزینک ۱کیلو در ۱۰۰۰لیتر

نحوه مصرف: دو روز قبل و بعد از واکسیناسیون

نوع واکسن: تزریقی دوگانه نیوکاسل آنفولانزا در هفته ۴۵

 

نتایج:

میانگین درصد تولید سالن­هایی که بیوزینک مصرف کرده ­اند ۱۹/۷۵ درصد و سالن­هایی که بیوزینک مصرف نکرده ­اند ۵۹/۷۴ درصد می­باشد

و این ۶/۰ درصد تفاوت و یا بالاتر بردن تولید نیز معنی ­دار می­باشد.

 

میانگین درصد تولید

 

گزارش تحقیقاتی(۲) 

 

عنوان آزمایش: عملکرد فارم مرغ گوشتی ۲

زمان انجام آزمایش:  ۷/۶/۹۵ تا ۲۲/۷/۹۵

مکان انجام آزمایش: گیلان

نوع، سن و تعداد: مرغ گوشتی/ ۴۷-۰ روزگی/  ۳۴۸۵۰ قطعه

تعداد گروههای آزمایشی: ۲ سالن (مصرف داروی ضد استرس طیور بیوزینک در سالن ۱ و گروه شاهد سالن ۲

صفات اندازه گیری شده: میانگین وزن، درصد تلفات، شاخص تولید، ضریب تبدیل غذایی

نوع  و دز ماده مصرفی: بیوزینک ۱کیلو در ۱۰۰۰لیتر

نحوه مصرف: دو روز قبل و بعد از واکسیناسیون گله گوشتی

نوع واکسن: NDHI، AIHI، IBD، IBV و روزهای واکسیناسیون (۱۰، ۱۹ و ۲۸روزگی)

 

نتایج:

با وجود گزارش درگیری تنفسی گله فارم مرغ گوشتی ۲ میانگین وزن ۱۱، ۲۰، ۲۹ و ۴۵ روزگی در سالن ۱ با مصرف بیوزینک بیشتر از سالن ۲ بوده است.

درصد تلفات ۱۱، ۲۰، ۲۹ و ۴۵ روزگی در سالن ۱ کمتر بود. شاخص تولید سالن ۱ نیز بهتر از سالن ۲ بوده است (جدول۱).

 

پس از اولین نوبت (روز ۱۱)

پس از دومین نوبت (روز ۲۰)

پس از سومین نوبت (روز ۲۹)

(روز ۴۵)

 

 

 

سالن

میانگین وزن

تلفات (%)

میانگین وزن

تلفات(%)

میانگین وزن

تلفات(%)

وزن کشتار

تلفات(%)

ضریب تبدیل

شاخص تولید

۱

۲۸۹

۹/۰

۷۵۴

۰۷/۱

۱۲۵۱

۴۵/۱

۲۳۰۰

۸/۴

۹/۱

۲۴۳

۲

۲۸۰

۱

۷۴۴

۲۸/۱

۱۲۳۴

۸۱/۱

۲۱۳۰

۸/۵

۹/۱

۲۳۹

جدول-۱ عملکرد پرورشی فارم مرغ گوشتی ۲

داروی بیوزینک در سالن ۱ مصرف شده است.

**در این گله درگیری تنفسی نیزگزارش شده است.

 

 

گزارش تحقیقاتی(۳) 

  

عنوان آزمایش: عملکرد فارم مرغ گوشتی ۳

زمان انجام آزمایش:  ۹۵/۰۶/۰۳ تا ۹۵/۰۷/۲۱

مکان انجام آزمایش: گیلان

نوع، سن و تعداد: مرغ گوشتی/ ۵۰-۰ روزگی/  ۱۴۷۸۰ قطعه

تعداد گروههای آزمایشی: ۲ سالن (مصرف بیوزینک در سالن ۱)

صفات اندازه گیری شده: میانگین وزن، درصد تلفات، شاخص تولید، ضریب تبدیل غذایی

نوع  و دز ماده مصرفی: بیوزینک ۱کیلو در ۱۰۰۰لیتر

نحوه مصرف: دو روز قبل و بعد از واکسیناسیون

نوع واکسن: NDHI، AIHI، IBD، IBV روزهای واکسیناسیون (۱۱، ۲۱ و ۲۸ روزگی)

 

نتایج:

ضریب تبدیل غذایی با مصرف بیوزینک در سالن ۱ در مقایسه با سالن ۲ بهبود ۰۲/۰ درصدی نشان داده است.

همچنین شاخص تولید سالن ۱ در مقایسه با سالن ۲ بیشتر بود (جدول ۱).

 

 

پس از اولین نوبت (روز ۱۲)

پس از دومین نوبت (روز ۲۲)

پس از سومین نوبت (روز ۲۹)

روز ۴۴

 

 

 

سالن

میانگین وزن

تلفات (%)

میانگین وزن

تلفات(%)

میانگین وزن

تلفات(%)

وزن کشتار

تلفات(%)

ضریب تبدیل

شاخص تولید

۱

۴۰۸

۹۹/۰

۱۰۳۰

۴۸/۱

۱۵۶۵

۶۵/۱

۲۶۷۰

۵/۲

۸۵/۱

۳۲۴

۲

۴۰۸

۷/۰

۱۰۴۰

۱۰/۱

۱۵۶۵

۲۷/۱

۲۷۰۰

۴/۲

۸۷/۱

۳۱۶

جدول -۲  عملکرد پرورشی فارم مرغ گوشتی ۳

 

دارویبیوزینک در سالن ۱ مصرف شده است.

مزایای مصرف بیوزینک در کاهش استرس طیور 

 
مهمترین استرس در گله های گوشتی سرعت ومیزان وزنگیری بالا در مدت زمان کوتاه دوران پرورش این گله ها است

که با افزایش سن گله بطور فزاینده ای بر میزان این استرس افزوده می شود.

این استرس دائمی ، منجر به حساسیت بسیار زیاد گله می شود

و به همین دلیل است که واکنش این گله ها به عوامل استرس زای دیگر مانند  ایرادات مدیریتی ،

کمبود های تغذیه ای و بیماری ها نسبت به گله های مادر بسیار شدیدتر و بعضا غیر قابل جبران است.

بعلت همین استرس و حساسیت زیاد ،

پیشگیری از بروز بیماریها در این گله ها یکی از مهمترین و

در عین حال حساس ترین برنامه هایی است که در طول دوران پرورش اجرا می شود .

برنامه های واکسیناسیون متعددی در سطح کشور اجرا می شود

که هدف تمامی آنها جلوگیری از بروز بیماری ها و کاهش خسارات ناشی از آن است

ولی بعلت تعدد بیماری هایی که گله های گوشتی را درگیر میکنند ،

واکسن های زیادی در بازه زمانی کوتاه معمولا ۲۰ روزه به گله ها تجویز می شود .

این برنامه متراکم واکسیناسیون خود به عامل استرس زایی تبدیل می شود

که در صورت عدم رعایت اصول کلی آن بعضا منجر به بروز بیماری و یا تشدید بیماری در گله ها می شود.

کاهش استرس در سطوح مختلف بویژه استرس واکسیناسیون یکی از مهمترین  اهدافی است که مدیران گله های گوشتی به دنبال آن هستند

و برای رسیدن به آن رعایت نکات مدیریتی و امنیت زیستی با حساسیت و وسواس ویژه ای مورد توجه است

ولی انجام این اصول به تنهایی و بدون استفاده از داروهای کنترل استرس معمولا کفایت لازم را ندارد

و این دو به صورت مکمل یکدیگر عمل می کنند.

استفاده از داروی بیوزینک با داشتن روی کلاته ،

بتائین و ویتامین های گروه ب میتواند به کنترل و کاهش استرس گله کمک نماید

ولی میزان اثربخشی آن باید مورد ارزیابی قرار گیرد.

گروه علمی تحقیقی شرکت رادین فیدار فردا


آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

3 نظرات
بیشترین رای داده شده
جدیدترین قدیمی ترین
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات
مهران پدرام
مهران پدرام
آذر ۱۵, ۱۳۹۹ ۱۲:۰۷ ب٫ظ

سلام
وقت بخیر
طیور من یکی یکی همشون میشینن زمین و پاهاشون رو باز میکنن و نوکشون رو به زمین میزارن و اینکه اسهال هم هستند ایا میتونید راهنمایی وکنید چه مریضی دارند و چه دارویی برای انها خوب هست

damdaranesf
اسفند ۱۲, ۱۴۰۰ ۳:۵۱ ب٫ظ

عالی بود ممنون موفق باشید
شرکت تعاونی کشاورزی گاوداران اصفهان و حومه

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

3
0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.