خرید کنسانتره طیور 2/5 درصد 


با مصرف کنسانتره  2/5%  بیومیکس فید مرغدار نیازی به تامین مواد اولیه متعدد مانند متیونین ، لیزین ، ترئونین ، مونوکلسیم فسفات ،مکمل های و غیره را ندارد

و می تواند با تامین ذرت ،سویا ،روغن و کنسانتره بیومیکس ، خوراکی کامل و اقتصادی را تهیه کند.

با مصرف بیومیکس فید احتمال خطای انسانی به حداقل میرسد و

میکس ریز مغذی ها با سایر اقلام به صورت کامل انجام می شود

و خوراک نهایی مخلوطی یکنواخت از مواد مغذی است که سبب افزایش یکنواختی گله می شود.

کنسانتره بیومیکس فید طیور دارای محرک­ های رشد گیاهی است

که سبب تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده می شود. 
رشد و توسعه بهتر پرزهای روده و دستگاه گوارش باعث افزایش راندمان استفاده از خوراک و کاهش ضریب تبدیل خوراک می­شود.

کنسانتره بیومیکس فید حاوی آنزیم 6-فیتاز باکتریایی است

که سبب کاهش اثرات ضد تغذیه ای اسید فایتیک و افزایش قابلیت هضم مواد مغذی
و افزایش انرژی قابل متابولیسم خوراک می شودکه این افزایش انرژی سبب کاهش روغن مصرفی در جیره های نهایی میشود.نمایش یک نتیجه