اثرات بیوزینک در کنترل استرس واکسیناسیون تزریقی در گله مرغ مادر

واکسیناسیون در گله های طیور همواره با استرس شدید همراه بوده ، منجر به افت وزن ، افت تولید ، افزایش موارد حذف و تلفات و غیره می شود. یکی از تبعات تجویز واکسن تزریقی در گله های در حال تولید مرغ مادر گوشتی ، افت تولید از روز بعد از واکسیناسیون است که تا چند روز ادامه می یابد. هدف از این پژوهش ارزیابی میزان تاثیر بایوزینک در کنترل استرس و کاهش افت تولید در این گله ها بود. در این آزمایش یک گله ۴۵ هفته مادر گوشتی مورد ارزیابی قرار داده شد. شرایط واکسیناسیون در تمامی سالنها به یک شکل انجام شد. برای کمتر شدن استرس در گله روزی فقط یک سالن واکسینه شد. ساعت نوردهی ، جیره و شرایط آب و هوا در طول زمان واکسیناسیون یکسان بود.

دو روز قبل و دو روز بعد از واکسیناسیون در ۳ سالن از پودر بایوزینک به میزان یک در هزار آب آشامیدنی  استفاده شد. در روز واکسن در تمام ۸ سالن از مولتی ویتامین الکترولیت در آب آشامیدنی استفاده شد.

ادامه مطلب