پروبیوتیک ها ، محرک رشد و جایگزین آنتی بیوتیک ها

مصرف گسترده آنتی بیوتیک ها به دلیل دز بسیار کم و ممانعت از رشد جمعیت میکروبی سبب ایجاد مقاومت در

بیشتر بخوانید
English