آریا بهداد فیدار ، پرواز به سوی آینده...

نیازهای پروتئینی و لیزین در پرورش بوقلمون بخش-دوم

نیازهای پروتئینی و لیزین در پرورش بوقلمون بخش-دوم

نیازهای پروتئینی و لیزین در پرورش بوقلمون بخش-دوم

نیازهای پروتئینی و لیزین در پرورش بوقلمون بخش-دوم

نیازهای پروتئینی و لیزین در پرورش بوقلمون بخش-دوم

پیشرو و موفق در تولید محصولات

عرضه محصولات با برند جهانی

blank

عرضه و ارائه محصولات بیوشم آلمان

blank

خدمات دامپزشکی و تغذیه در طول دوره همکاری

نیازهای پروتئینی و لیزین در پرورش بوقلمون بخش-دوم
۰Shares
۵/۵ - (۱ امتیاز)

دسترسی سریع مطالب

نیازهای پروتئینی و لیزین در پرورش بوقلمون - بخش دوم

اثر فرم خوراک بر عملکرد بوقلمون

شرکت آویاژن بوقلمون (ATL) راهنمای مشخصات مورد نیاز جهت به دست آوردن عملکرد اپتیمم را ارائه کرده است.

به هر حال برای اینکه پرندگان بتوانند به تراکم مواد خوراکی پاسخ بدهند باید بتوانند مقدار مورد نظر را دریافت کنند.

فاکتورهای زیادی بر مصرف خوراک موثر می باشند، محیط و مدیریت دو فاکتور بسیار پر اهمیت هستند.

فرم خوراک اثر معنی داری بر مصرف خوراک دارد و کرامبل ضعیف یا کیفیت آردی پلت می تواند اثرات منفی بر مصرف خوراک داشته باشد.

اثر کیفیت فیزیکی خوراک روی عملکرد پرنده به خوبی به اثبات رسیده است. کارهایی که توسط Nimey در سال ۱۹۹۴ انجام شد ثابت کرد که حتی پیشرفت متعادل در کیفیت پلت ، منتج به ۵ درصد بهبود عملکرد بوده است.

Brewer در سال ۱۹۸۹ بوقلمون ها را با جیره های حاوی ۱۰ و ۵۰ درصد آردینگی تغذیه نمود و نتیجه ضریب تبدیل خوراک به ترتیب ۲.۶۱ و ۲.۷۱ بوده است.

ارزیابی فرم های خوراک

آزمایش ارزیابی ذرات ریز خوراک و اثر فرم های متفاوت خوراک در شرکت بوقلمون آویاژن انگلیس بررسی شد. این موضوع شامل تغذیه پرندگان نر BUT6 می باشد که از یک الی ۲۰ هفتگی با کرامبل ها و پلت های خوب و ضعیف تغذیه شدند.

جیره ها بر اساس اختصاصات تغذیه ای توصیه شده شرکت بوقلمون آویاژن و برنامه های تغذیه ای تهیه گردیده اند.

جیره شروع کرامبل با کیفیت خوب و ضعیف بود. پلت با کیفیت ضعیف به وسیله چکش خرد کننده پلت ریز و اختلاط آن با پلت سالم به  صورت ۵۰ :۵۰ تهیه گردید.

مخلوط خوراک آردی با پلت از لحاظ فرم فیزیکی همانند خوراکی که در مزرعه تهیه می شود ، به نظر می آید. نتایج نشان دهنده افت معنی داری در وزن بدن ۲۰ هفتگی می باشد ،تیمار دان ضعیف نسبت به گروه کنترل ۱۲.۳ درصد افت وزن بدن داشته است.

ضریب تبدیل خوراک در بیست هفتگی ، ۳۶ درصد نسبت به گروه کنترل بدتر شده است.

تولید گوشت سینه در ۲۰ هفتگی ارزیابی شد ، در تیمار خوراک ضعیف ، تولید گوشت سینه ۷.۵ درصد کاهش داشت.

این اثر روی عضله سینه بسیار با فرم خوراک و توسعه فیزیکی متناسب با سن مرتبط است.پرندگان تغذیه شده با فرم خوراک ضعیف نسبت به فرم خوراک و توسعه فیزیولوژیکی با سن مرتبط است.

پرندگان تغذیه شده با فرم خوراک ضعیف نسبت به فرم خوراک مناسب ، تکامل فیزیولوژیکی کمتری در سن بیست هفتگی داشتند و تولید عضله سینه افزایش نداشت.

اثر فرم  خوراک به روی عملکرد بسیار واضح و آشکار بود، به خصوص اثر بزرگ و غیر منتظره ای روی ضریب تبدیل خوراک داشت.

داده ها نشان دهنده این است که پرنده های تغذیه شده با فرم فیزیکی ضعیف خوراک نسبت به پرنده هایی که با فرم فیزیکی مناسبی تغذیه می شوند به طور معنی داری خوراک بیشتری مصرف می کنند. که به وزن زنده تبدیل نمی شود.

ضایعات و ریخت و پاش خوراک ، مدرکی بر خوراک پلت با کیفیت پائین است . اگر چه ضایعات و ریخت و پاش خوراک در برخی پن ها مدرک می باشد، این مورد سطحی است و به حد کافی در تفاوت ضریب تبدیل خوراک به حساب نمی آید.

تفسیر امکان پذیر دیگر برای درجه اثر روی ضریب تبدیل خوراک ممکن است با مهیا کردن خوراک ضعیف از نظر فیزیکی مرتبط باشد.

مقدار مواد آردی داخل خوراک ضعیف بسیار معنی دار است و همچنین توسعه و افزایش پودر شدن در طول پروسه آسیاب خوراک ممکن است ایجاد شود.

زمانی که فرم خوراک فقیر باشد، چنین ارزیابی هایی در مقایسه بین پلت ها و خوراک های آردی نیز قابل تشخیص می باشد.

با این حال عمل آوری ضعیف ، بیانگر فرم فیزیکی خوراک است و نتایج به دست آمده تقویت کننده اهمیت فرم فیزیکی خوراک می باشد که باید به طور منظم مورد ارزیابی قرار گیرد.

ارزیابی کیفیت فیزیکی خوراک معمولا توسط الک مخصوص انجام می شود که در آن فرم کرامبل و پلت از نظر دوام مورد ارزیابی قرار می گیرند و تحت عنوان شاخص PDI شناسایی می شود.

جدول ۱ نشان دهنده پروفایل سایز هدف اجزای جیره استارتر در فرم کرامبل می باشد.

محصولاتی که پلت می شوند باید شامل مقادیر حداقلی از اجزای ریز ( ۱>mm) باشند ، هدف گذاری برای تولید خوراک با کمتر از ۱۰ درصد آردینگی (ارزیابی نمونه مزرعه ای ) به عنوان تولید دان پلت سالم می باشد.

ارزیابی سفتی پلت توسط وسایل مخصوص در آزمایشگاه کارخانه نظیر هولمن تستر یا تیومبلینگ تستر ، برای بیشتر پلت های سفتی بیش از ۹۰ درصد را در نظر دارد.

این ارزیابی ها شامل قرار دادن یک نمونه خوراک در وسایل مخصوص آزمایشگاهی بوده که یک روش تهاجمی است که نشان دهنده مشکلات فیزیکی خوراک مزرعه می باشد.

این برشو اجازه می دهد که کارخانه سازنده خوراک متوجه شود که آیا فرم فیزیکی خوراک تولیدی مناسب بوده یا اینکه مقدار آردینگی آن زیاد است.

ارزیابی کیفیت فیزیکی خوراک نباید فقط در کارخانه انجام شود ،ارزیابی مزرعه ای خوراک شاخص خوبی جهت چگونگی تهیه خوراک برای پرنده ها است ، بخصوص نمونه هایی که به طور مستقیم از ظروف خوراک خوری پرنده ها برداشت می شوند .

این موضوع می تواند در مزرعه توسط یک الک دستی انجام شود و نمونه گیری به طور مستقیم صور گیرد ، در این صورت اجرای این روش در کلیه مزارع امکان پذیر شود.

مراحل متعدد و فعالیت هایی که کارخانجات می توانند جهت پیشرفت کیفیت فیزیکی ضعیف خوراک انجام دهند ، وجود دارد .

Behnke در سال ۱۹۹۴ اثر روش های متفاوت ساخت خوراک بر سفتی پلت را مورد ارزیابی قرار داد، بیشتر مناطق دریافتند که آسایب کردن ، عمل آوری و روش های پلت سازی و به هر حال تغییراتی در فرمولاسیون می توانند موثر باشند به عنوان مثال حتی افزودن ۵ درصد گندم به طور معنی دار می تواند در بهبود کیفیت ساخت پلت موثر باشد.

نکته کلیدی این است که کیفیت فیزیکی ضعیف خوراک مورد قبول نیست و این بدین معنی است که باید جهت ساخت پلت مناسب تلاش گردد.

نتیجه

کیفیت فیزیکی خوراک بر عملکرد بوقلمون اثر معنی داری دارد ، شاید بیش از آنجه به طور آشکار مورد ارزیابی قرار گیرد.

اپتیمم کردن فرم فیزیکی خوراک تنها عملکرد مزرعه ای را بهبود نمی دهد ، بلکه کلیه مسایل مربوط به تولید را بهبود می دهد.

ارتباط کیفیت فیزیکی خوراک بین مزرعه و کارخانه برای اطمینان از اینکه نیازهای پرندگان امروزی فهمیده و تامین گشته بسیار حیاتی است.

روش های متعددی در کارخانه جهت بهبود کیفیت فیزیکی خوراک وجود دارد، که برخی از آنها نیاز به سرمایه گذاری معنی دار ندارد.

نظارت فرم فیزیکی خوراک در مزرعه و کارخانه به طور دایم اطمینان می دهد که تولید دان پلت عاری از مشکل است.

مترجم : مهندس رضا صفری (کارشناس ارشد علوم دامی -تغذیه شرکت تعاونی بوقلمون زرین اصفهان-نجف آباد)

 

مطالب مرتبط

آریا بهداد فیدار ، برترین تولید کننده انواع کنسانتره طیور گوشتی ، تخم گذار ، بوقلمون در ایران مفتخر است محصولات با کیفیت خود را از بهترین و باکیفیت ترین مواد آلمانی تهیه و تولید می کند.

خرید کنسانتره طیور

تغییر میزان مصرف جیره های متنوع تامین مواد مغذی شامل ویتامین ها ، مواد معدنی و اسیدهای آمینه

کنسانتره بیومیکس فید

دارای پریبیوتیک و محرک های رشد گیاهی جهت تقویت سیستم ایمنی و رشد بهتر پرزهای روده
خرید محصول
5 1 رای
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع از
guest

0 نظرات
بازخوردهای داخلی
نمایش تمام نظرات

مزایای کنسانتره بیومیکس فید

کنسانتره 2.5 درصد جوجه گوشتی

مواد با کیفیت Biomixfeed مزایای ثابت شده ای را برای جوجه ها، پولت ها،مرغ های مادر، جوجه های گوشتی، بوقلمون ها، اردک ها و غازها فراهم می کند

کنسانتره طیور

رادین فیدار فردا ، پرواز به سوی آینده

مشاوره خرید کنسانتره طیور

به منظور مشاوره جهت تهیه و استفاده از کنسانتره های تولیدی شرکت به صورت عمده بر روی پیوند زیر کلیک کنید.

0
دوست داریم نظرتونو بدونیم، لطفا دیدگاهی بنویسیدx
blank

ورود به سایت رادین

برای استفاده از خدمات ابتدا وارد حساب خود شوید.